Cojak

Cantonese Search: jiu1

jiu1 mo1 interrogative particle; repetition of a tune small; tender
jiu1 one; tiny, small
jiu1 jiu2 young, fresh-looking; die young
jiu1 bawl, yell, shout, cry out
jiu1 strange, weird, supernatural
jiu1 jiu4 mound, roundish mass
jiu1 jiu3 necessary, essential; necessity
jiu1 Ormazda, god of the Zoroastrians; extended to god of the Manicheans
jiu1 oe1 chirping, buzzing; (Cant.) to call out
jiu1 waist; kidney
jiu1 type of grain, Polygala japonica
giu2 giu3 jiu1 frontier, border; inspect, patrol
jiu1 invite, welcome; meet, intercept

RSS