Cojak

Cantonese Search: zai3

𠶜 zai3 (Cant.) to do, work; to be willing
zai3 system; establish; overpower
zai3 border, boundary, juncture
zai3 zi2 kind of white wine; rivers in Hebei and Shandong
zai2 zai3 help, aid, relieve; ferry, cross
zai3 fierce dog; furious, frenzied
zai3 sacrifice to, worship
sik1 zai3 light of stars; shine
cit3 zai3 drag, pull; hinder by pulling back
zai3 border, boundary, juncture
zai3 make, manufacture; produce
zai3 to clear up after rain; to cease be angry
zai3 zit6 to learn; to hear; (Cant.) to work; to be willing
kai3 zai3 prolonged fever; chronic malaria
zai3 shore; waterside
zai3 panicled millet
zai2 zai3 to help, aid, relieve; to ferry, cross
zai3 zai6 sheaf
zai3 zik3 sick
zai3 to clear up after rain; to cease be angry

RSS