Cojak

Cantonese Search: zai6

zai6 block up, obstruct; stagnant
zaai6 zai6 zi6 unicorn
jai6 zai6 to waddle, to limp
zaai6 zai6 stockade, stronghold, outpost; brothel
zai6 block up, obstruct; stagnant
cai4 zai6 zi1 even, uniform, of equal length
zai1 zai6 medicinal preparation
cai6 zai6 to sip; (Cant.) aspect marker of excessive extent
zai3 zai6 sheaf

RSS