Cojak

Japanese Kun Search: anadoru

nageku anadoru ardent; generous, magnanimous
nareru anadoru be familiar with; disrespect
anadoru rude
anadoru anadori insult, ridicule, disgrace
warau anadoru oroka worm; ignorant, rustic; laugh
kegasu kegareru nareru anadoru lust after, act indecently; lewd
anadoru tsuyoi arrogant
anadoru rebuke
anadoru oroka minikui midaru an ugly woman
yurui karonzuru anadoru negligent, remiss
ogoru anadoru proud, haughty, overbearing
okotaru anadoru ogoru slow(ly), leisurely, sluggish
anadoru kegasu okotaru ogoru scorn, despise; be rude, affront
azamuku anadoru deceive, insult

RSS