Cojak

Japanese Kun Search: atsumaru

atsumaru to assemble. to gather together
au atsumaru assemble, meet together; meeting
chiri narabu atsumaru wakusama dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together
au atsumaru tsutomerusama itaru meet
minato atsumaru piece together, assemble
atsumaru ooi enough, adequate
atsumaru tsudou atsumeru assemble, collect together
minato atsumaru piece together, assemble
asa ashita atsumaru dynasty; morning
harinezumi atsumaru tagui collect, compile, assemble; hedgehog
magaru mageru atsumaru suteoku crooked bones
harinezumi atsumaru tagui collect, compile, assemble; hedgehog
軿 atsumaru kakuru curtained carriage used by women
kariru okuru atsumaru to heir; to rent
atsumaru kusamura dense, thick, close-set; to collect together
atsumaru assemble, meet together, collect
atsumaru gather; flow into (water); sound of waters flowing together
atsumaru mizuai kishi gather; flow into (water); sound of waters flowing together
atsumaru kakuru curtained carriage used by women
atsumaru hubs of wheel; converge around
warajimushi tsumoru atsumaru coil; coiling, curling; occupy
atsumaru save, hoard
atsumaru pot
atsumeru atsumaru to accumulate, to hoard, to store up
atsumaru collect; small administration
atsumaru save, hoard

RSS