Cojak

Japanese Kun Search: dekimono

dekimono head sores
kasa semushi dekimono anal fistula; tumor, sore

RSS