Cojak

Japanese Kun Search: hajimeru

hajimeru hajimaru the beginning; to start, to begin, to be the first
hajimeru kizutsuku establish, create; knife cut
hajimeru hajime hajimaru begin, start; then, only then
hajimeru establish, create; knife cut
kizu hajimeru establish, create; knife cut
kizu hajimeru establish, create; knife cut
hajimeru kizu support
hajimeru hajime begin, commence, originate
hajime hajimeru to commence; to found; to devise. at first. to originate. to strike

RSS