Cojak

Japanese Kun Search: hanasu

hanasu hanatsu yurusu put, release, free, liberate
hanasu hanashi speech, talk, language; dialect
hanasu wave, brandish; modest, humble
hanareru hanasu tsuku leave, depart; go away; separate

RSS