Cojak

Japanese Kun Search: hitoshii

sukunai hitoshii equal
sukunai hitoshii equal, impartially, uniform, even
totonoeru hitoshii equal, even, fair; all, also
sorou hitoshii hitoshiku even, uniform, of equal length
sorou hitoshii hitoshiku even, regular, uniform all alike; to arrange
hitoshii sorou shitagau tsutomer equal
hitoshii tsuraneru utsuru a class, a category a corpse
hitoshii mizumori nori rule, guideline, standard
hitoshii nado ra rank, grade; wait; equal; 'etc.'
hitoshii unit of measure equivalent to thirty catties
yatou atai hitoshii hire, employ, charter; servant
hitoshii mizumori nori rule, guideline, standard
sorou hitoshii hitoshiku even, uniform, of equal length

RSS