Cojak

Japanese Kun Search: kajiru

kajiru kami bite, gnaw
kajiru kami bite, gnaw
kamu kajiru bite, gnaw; wear down, erode
kamu kajiru kami to chew; to bite

RSS