Cojak

Japanese Kun Search: kakawaru

todomeru toraeru kakawaru restrain, seize, detain
kakaru tsunagari kakawaru bind, tie up; involve, relation
wataru kakawaru ford stream, wade across
wataru kakawaru ford stream
seki kannuki kakawaru frontier pass; close; relation

RSS