Cojak

Japanese Kun Search: kannuki

kannuki tobira a door bar placed outside a door
kannuki bolt, latch, crossbar
kannuki bar of door, bolt of lock
seki kannuki kakawaru frontier pass; close; relation
kannuki tana takadono chamber, pavilion; cabinet

RSS