Cojak

Japanese Kun Search: katsu

katsu moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb)
katsu yoi yoku gram; overcome; transliteration
katsu subdue, overcome; cut down
katsu subdue, destroy, overcome
katsu hayai win, victory, triumph
katsu masaru taeru victory; excel, be better than
katsu subjugate, subdue, quell; kill

RSS