Cojak

Japanese Kun Search: kiyoi

sawa tadayou kiyoi name of a river in Shangdong; marsh; float
kiyoi clear; bright and brilliant; swea
kiyoi kiyomeru clear, pure, clean; peaceful
asa taba kiyoi a marking line; ascertain, assess; measure
kiyoi transparent, clear
kosu kiyoi to strain spirits; river in Guangxi; abundant; bright
kiyoi gay; deep
kiyoi clear water
kiyoi thoroughly, completely
kiyoi clear; bright; whistling
kiyoi a clear sound

RSS