Cojak

Japanese Kun Search: kobiru

adeyaka shinayaka kobiru utsukus beautiful, graceful
kobiru to cajole
adeyaka shinayaka kobiru beautiful, graceful
kobiru lovely; attractive
kobiru charming, attractive; flatter
kobiru mimeyoi charming, enchanting
sokonau madowasu kobiru poison; venom; harm; bewitch

RSS