Cojak

Japanese Kun Search: kotogotoku

tsukusu tsukiru kotogotoku exhaust, use up; deplete
kotogotoku mama complete, utmost
tsukusu kotogotoku know, learn about, comprehend
ami owaru kotogotoku end, finish, conclude; completed
mina kotogotoku tomoni all, together, unanimous
kotogotoku mama utmost

RSS