Cojak

Japanese Kun Search: kutsugaesu

yaburu yabureru kutsugaesu kutsu destroyed, ruined; to subvert to injure
katamuku katamukeru kutsugaesu upset, pour out, overflow
oou kutsugaesu ooi cover; tip over; return; reply

RSS