Cojak

Japanese Kun Search: naru

naru tairageru nasu completed, finished, fixed
naru form
tsukuru itaru naru construct, build, make, begin; prepare
naru a border or band on the edge of a dress
naku naru narasu cry of bird or animal; make sound

RSS