Cojak

Japanese Kun Search: nasu

nozomu nasu takaburu lofty; high; raise; high-priced
tsukuru tsukuri nasu make; work; compose, write; act, perform
naru tairageru nasu completed, finished, fixed
tsukuru nasu tame do, handle, govern, act; be
tsukuru nasu work, make; act
nasu eggplant
tsukuru nasu tame do, handle, govern, act; be

RSS