Cojak

Japanese Kun Search: nigoru

yonageru nigoru ogoru excessive; scour, wash out
nigoru turbid; muddy
nigoru fish; still; (Cant.) thoroughly soaked; a deep sleep
nigoru subete muddy, turbid; blend, merge, mix
nigoru kegareru midareru privy, latrine; turbid, dirty
nigoru nigosu nigori muddy, turbid, dirty, filthy

RSS