Cojak

Japanese Kun Search: osoreru

ooyake osoreru excited
mune osoreru sawagu breast, chest, thorax; clamor; the Hsiung Nu 'Huns'
osoreru atrocious, ferocious, brutal
osoreru nervous, fearful
osoreru variant of 恟 , scared, nervous
osoreru fear, be afraid; shy, timid
kowai osoreru ojiru terror, fear; frighten; terrified
osoreru to fear, be afraid of; apprehensive
osoreru kashikoshi kashikomaru fear, dread, awe, reverence
osoreru scared, nervous
osoreru majestic
osoreru afraid, scared, frightened
osoreru osoroshii osore fear; fearful, apprehensive
osoreru fearful, apprehensive, perturbed
osoreru fear, be afraid of, dread
tsutsushimu osoreru sukumu revere, respect, be in awe of
yowai osoreru timid, apprehensive
osoreru fearful, afraid, anxious, nervous
osoreru afraid, apprehensive, nervous
osoreru ononoku shiver, shudder, tremble; tremble
osoreru tsutsushimu fearful, cautious, wary
osoreru terrified, alarmed
osoreru fear; terrified, fearful; fear
samui susamajii osoreru to shiver with cold or fear
samui susamajii osoreru shiver with cold or fear, fearful
osoreru garrulous; disturbed; restless
osoreru fright
osoreru be afraid of, to be in awe of
osoreru be afraid of, be awed by, be in awe
itaru chikai osoreru ura shiku to assist; to give alms
miru osoreru surname
osoreru fear, be afraid of, dread
osoreru afraid, scared, fearful
osoreru fear; envy; loquacious
osoreru flight of a dragon

RSS