Cojak

Japanese Kun Search: sawa

sawa tadayou kiyoi name of a river in Shangdong; marsh; float
sawa sakan abundant, full, copious; sudden
sawa uruosu uruoi marsh, swamp; grace, brilliance
sawa sakai susumu the high land along a river
sawa sakai satsuki the high land along a river
sawa kintama testicle
sawa marsh, swamp; grace, brilliance; damp, moist; fertile
sawa low, damp land, marsh, swamp

RSS