Cojak

Japanese Kun Search: shirizokeru

shirizokeru to scold, upbraid, accuse, reproach
shirizoku shirizokeru kaette still, but; decline; retreat
shirizoku shirizokeru kaette still, but; decline; retreat
退 shirizoku shirizokeru step back, retreat, withdraw
hashiru hotobashiru shirizokeru to scatter; to expel; to crack, to split; to jump
shirizokeru exclude, expel, reject; usher
shirizokeru dismiss; demote, downgrade

RSS