Cojak

Japanese Kun Search: shirusu

kokorozasu kokorozashi shirusu purpose, will, determination; annals
osameru nori shirusu record, annal, historical account
shirusu shirushi record; keep in mind, remember
makoto shirusu item, article; clause; fund
toku tokiakashi shirusu explain; annotate; make entry
makoto shirusu same as 款 , an item, article; clause, fund
yakuwari shirusu public office
noseru shirusu noru load; carry; transport, convey
shirusu inscribe, engrave; unforgettably
shirusu write down; record; magazine
shirusu copy, write down, record
shirusu copy
shirusu register, list, table; musical score
shiru shirushi shirusu recognize, understand, know

RSS