Cojak

Japanese Kun Search: shizuku

shizuku wazuka ana brook, stream; select; pure
shizuku a drop, trickle, dripping
shitataru shizuku shitatari drip; drop of water

RSS