Cojak

Japanese Kun Search: suteru

yoru hureru suteru throw, hurl; throw away, cast
suteru reject, abandon, discard
suteru waru kakimazeru mix
suteru ataeru contribute; give up, renounce
suteru somuku not facing; desert
suteru discard, give up willingly; give alms
suteru reject, abandon, discard
suteru hiraku omit; remove; withdraw
nokosu wasureru suteru lose; articles lost; omit
ageru suteru shake, tremble, quake; flutter
toku suteru yurusu interprete, elucidate; release

RSS