Cojak

Japanese Kun Search: tsugu

tsugu tsugi tsugini order, sequence; next
tsugu Asia; second
tsugu Asia; second; used as a prefix to names
tasuke sohi narabu oru tsugu a second, an assistant
tane tsugu yotsugi heir, successor; progeny, posterity
tsugu majiwaru receive; continue; catch; connect
tsugu continue, carry on; hand down; to join
tsugu tsugiki to graft
tsugu tsugi mama continue, maintain, carry on
tsugu to connect, inherit; descendants, heirs
tsugu music of the emperor Shun; beautiful
tsugu tsugunafu continue
tsugu kubisu heel; follow; visit, call on
tsugu continue, maintain, carry on
tsuzuku tsugu continue, carry on; succeed
osou kasane tsugu raid, attack; inherit
tsugu continue, carry on, succeed

RSS