Cojak

Japanese Kun Search: tsukaeru

sasaeru eda tsukaeru disperse, pay; support; branch
tsukaeru tsukamatsuru official; serve government
tsukaeru manabu officialdom, government official
tsukaeru to be obstructed, blocked; to break down
shitagau haberu tsukaeru servant

RSS