Cojak

Japanese Kun Search: tsukai

yoi ookii tsukai price, value
使 tsukau tsukai cause, send on a mission, order; envoy, messenger, ambassador
huzoroi edachi tsukai a minority tribe

RSS