Cojak

Japanese Kun Search: tsukasadoru

tsukasadoru tsukasa take charge of, control, manage; officer
nori tsukasadoru sakan law, canon; documentation; classic, scripture
tsukasadoru tsukasa to slaughter; to rule
tanagokoro tsukasadoru palm of hand, sole of foot, paw
tsukasa tsutome tsukasadoru duty, profession; office, post

RSS