Cojak

Japanese Kun Search: tsukawasu

hanatsu tsukawasu okoru issue, dispatch, send out, emit
hanatsu tsukawasu abaku issue, dispatch, send out, emit
hanatsu tsukawasu abaku okoru issue, dispatch, send out, emit
tsukawasu tsukau yaru send, dispatch; send off, exile

RSS