Cojak

Japanese Kun Search: tsukeru

tsukeru ataeru tsuku give, deliver, pay, hand over; entrust
tsukeru ikada mound; used in place names
hitasu tsukeru tsuke soak, steep; dye; stains; sodden

RSS