Cojak

Japanese Kun Search: tsukiru

tsukusu tsukiru kotogotoku exhaust, use up; deplete
tsukiru taeru to end; to exterminate
tsukiru sudeni already; de facto; since; then
tsukiru sudeni already; de facto; since; then
yameru tsukiru rest, stop, lodge
tsukiru tsukusu put forth great effort; exhaust
tsukiru to exhaust; to drain dry
tsukiru utmost, entirely, quite; use up
uchiishi munashii tsukiru musical instrument; musical stone
tsukusu tsukiru complete

RSS