Cojak

Japanese Kun Search: tsuku

tsukeru ataeru tsuku give, deliver, pay, hand over; entrust
tsuku to bump
tsuku sunawachi moshi promptly, quickly, immediately
tsuku adhere to, append; rely on near to
tsuku suddenly, abruptly, unexpectedly
tsuku sunawachi moshi promptly
usuzuku tsuku grind in mortar
kirikabu oroka tsuku block of wood; blockhead; stupid
kiru tsuku make move, take action
tsuku haezumi collide; meet unexpectedly
muchiutsu utsu tsuku strike with stick, lash, beat
kuru tsuku kaeru induce, encourage to come
haru tsuku paste to, stick on; attached to
mori tsuku kashizuku tutor, teacher; assist; surname
tsuku just, simply; to come, go to; to approach, near
yakara tsuku sakan class, category, type; belong to
tsuku kosuru fureru (Cant.) lay up; sit
tsuku kobamu todoku plunder, rob, take by force
tsuku hull; thresh; beat, attack
tsuku weight
arawasu ichijirushi tsuku manifest; (Cant.) to wear
tsuku pound; strike against; ram; (Cant.) to hit with the elbow
tsuku rush against, charge ahead
tsuku knock against, bump into, collide
tsuku nozomu reach, arrive; manage
mune kigire tsuku tree
yoru tanomu tsuku lean on, depend on, rely on
kizuku tsuku build, erect; building
tsuku wooden rammer or pestle; place
tsuku utsu fureru hull; thresh; beat, attack
kirikabu oroka tsuku block of wood; blockhead; stupid
sasu tsuku prick, stab; stamp, seal, chop
utsu tsuku strike, beat, stroke; jingling
hanareru hanasu tsuku leave, depart; go away; separate
yakara tsuku sakan class, category, type; to belong to

RSS