Cojak

Japanese Kun Search: tsukuru

tsukuru tsukuri nasu make; work; compose, write; act, perform
tsukuru nasu tame do, handle, govern, act; be
tsukuru nasu work, make; act
tsukuru itaru naru construct, build, make, begin; prepare
tsukuru nasu tame do, handle, govern, act; be
tatsu tsukuru make, manufacture; produce

RSS