Cojak

Japanese Kun Search: tsukusu

tsukusu tsukiru kotogotoku exhaust, use up; deplete
tsukusu kotogotoku know, learn about, comprehend
tsukareru tsukusu destroy, exterminate, annihilate
tsukusu exhaust, use up; deplete
tsukiru tsukusu put forth great effort; exhaust
tsukusu tsukiru complete
tsukusu horobosu annihilate, wipe out, kill off

RSS