Cojak

Japanese Kun Search: tsutomeru

chikara tsutomeru rikimu power, capability, influence
amari tsutomeru surplus or excess; remainder
tsutomeru encourage; to excel; excellent
tsutomeru to make a great effort
tsutomeru be as diligent as possible
tsutomeru yume to exert, strive, make an effort; to pout
tsutsushimu katai tsutomeru be discreet, prudent, cautious
sabaku shirabega tsutomeru examine into, impeach, charge
tsutomeru strong; robust; vigorous
tsutomeru endeavor, make effort; urge
tsutomeru umu to labor; tired
tsutomeru tsutome affairs, business; must, should
tsutomeru enjoin, advise, preach to
tsutomeru susumeru endeavor, make effort; urge
tsutomeru tsutome enjoin, advise, excite
tsutomeru bashful; to consider
tsutomeru strong, robust, tough
okasu tsutomeru to defy, dare; strong; to suffocate
utsukushii tsutomeru kaeru name of plant; lush
tsutomeru tsutome industrious, diligent, attentive
tsutomeru aogaeru to strive; to endeavor
tsutomeru put forth effort, strive forward
tsutomeru forcefully
tsutomeru manage, do, handle; deal with
tsutomeru splendid, grand, majestic
yuku sugiru tsutomeru take a big stride; pass by
tsutomeru utsukushii progress; busy, untiring; exert

RSS