Cojak

Japanese Kun Search: unagasu

unagasu semaru urge, press, hurry; close
moyoosu unagasu moyooshi press, urge
miru unagasu hikiiru supervise, oversee, direct
omomuki omomuku unagasu what attracts one's attention

RSS