Cojak

Japanese Kun Search: yaburu

yaburu yabureru kutsugaesu kutsu destroyed, ruined; to subvert to injure
yaburu yabureru break, ruin, destroy; rout
yabureru yaburu be defeated, decline, fail
taoreru ochiru yaburu ruin, cause fail; overthrown
kowasu yaburu kowareru bad, spoil(ed), ruin, destroy

RSS