Cojak

Japanese Kun Search: yasashii

yasashii kaeru osameru change; easy
yasashii sugureru wazaogi superior, excellent; actor

RSS