Cojak

Japanese Kun Search: yasuraka

yasuraka quiet, silent; in good health
sunao yasuraka hiraku brotherly, respectful
yasuraka sadamaru shizuka peace
yasuraka tariru yurusu satiated; contented

RSS