Cojak

Japanese Kun Search: yatsureru

yatsureru segare suffer, become emaciated, haggard
mazushii yatsureru chihisai poor, impoverished
yatsureru be worn-out, emaciated, haggard
yatsureru poor, impoverished
yatsureru be worn out, be haggard
yatsureru be worn-out, emaciated, haggard

RSS