Cojak

Japanese On Search: atsu

gatsu atsu gachi bad, vicious, depraved, wicked
satsu atsu pull up; pierce; struggle free
atsu same as 壓 , to press; to oppress; to crush; pressure
atsu press; oppress; crush; pressure
atsu echi deep hollow;, gouge, dig out
a atsu ou Asia; second
atsu crush by weight; grind
a atsu ou Asia; second; used as a prefix to names
atsu achi an (Cant.) sound of an automobile horn
atsu achi dig, dig out, gouge out, scoop
atsu achi amine
itsu ichi atsu echi swallow
satsu atsu to pull up, to eradicate
getsu gechi atsu achi ai daub
etsu ochi atsu achi sunstroke
atsu stop, suppress, curb, check; a bar
atsu echi (Cant.) quarter of an hour
atsu kan revolve, rotate, turn
atsu achi an (nose) bridge
katsu kachi atsu echi great array of spears and chariots
atsu ou en press; oppress; crush; pressure
ei atsu achi ai spoiled, sour, mouldly
ai atsu lush; affable, friendly

RSS