Cojak

Japanese On Search: chutsu

jutsu shutsu chutsu skill, art; method; trick, device
jutsu shutsu chutsu art, skill, special feat; method, technique
kyou chutsu shutsu wild, mad; flurried
jutsu chutsu shutsu shuchi fear, be afraid; shy, timid
jotsu shutsu chutsu glutinous variety of millet
sotsu sochi chutsu juchi sai sui clutch, grasp; pull up; contradict
chutsu chuchi sew, stitch; insufficient
kutsu kuchi chutsu chuchi totsu bend, stoop, crouch; to yield
chutsu dismiss; demote, downgrade

RSS