Cojak

Japanese On Search: daku

daku nyaku sou jou shitsu sick; KangXi radical 104
sha nya jaku nyaku daku respectful reply of assent to superiors
to tsu taku daku (Cant.) a place
nu dou nyou daku joku to handle; to play with
jaku daku nyaku grasp, seize, take in hand
taku daku jaku an icicle
daku muddy, turbid, dirty, filthy
jaku daku rushes
daku promise; assent, approve
taku daku jaku stroll, pace, walk slowly
tou chou taku daku pheasant
taku daku shoku zoku bracelet, armband; small bell

RSS