Cojak

Japanese On Search: dau

deu neu zeu dau eu keu graceful, charming, fascinating
dau nyau weak; wearied; in distress
dou nu dau nyou whisper
dau ju ji soft

RSS