Cojak

Japanese On Search: gyou

gyou kou raise the head to look; look up to, rely on, admire
kou gyou an go; walk; move, travel; circulate
kei gyou punishment, penalty; law
kyuu ku kyou gyou young dragon
kei gyou surname; state in today's Hebei
kei gyou form, shape, appearance
kou gyou string; vast, expansive
kei gyou clear and deep (of water); wide
gyou a legendary ancient emperor-sage
kyuu ku kyou gyou young dragon
kei gyou distant, far; separated; different
gyou high or tall
kou gou gyou county in Shanxi province
kou gyou glue, gum, resin, rubber; sound; shin bone
kou kyou gyou narrow; mountain pass
kou gyou the top gem of the pendants
kei gyou kyou defile, mountain pass, gorge
kou gyou string; vast, expansive
kou gyou beating of ocean; surging of wate
kei gyou distant, far; separated; different
kei gyou watery expanse
kou gyou triennial sacrifice to one's ancestors
tei chou kei gyou table
kei gyou kou hate
kei gyou kou anger, vexation; angry, indignant
kou gyou place name in Taiwan, Taipei; a boat
kou gyou gou mountain in Henan
kou gyou (archaic) town in Hebei province
kou gyou a water plant, Nymphoides peltalum
kyou gyou shuu shu buckwheat; herbal medicine
kou gyou mixed up, confused; cooked
kei gyou troubled, worried, distressed
gyou a legendary ancient emperor-sage
kyou gyou tall, lofty; proud, stately
gyou gu gou the mouth of a fish at the surface of the water, gasping for breath
gyou kyou dawn, daybreak; clear, explicit
seu au gei gyou ei kei lady
kyou kou gyou ryou kind of butterfly
gyou gou profession, business, trade
kei gyou sacrificial cauldron
kei gyou ei county in Henan; rising and dashing of waves
kei gyou kyou gou tan ton to quarrel; to wrangle
kei gyou kou shine, shimmer; shining, dazzling
kyou gyou be lucky; by chance, by luck
kyou gyou (Cant.) coincidental
shou sou gyou thunder
haku gou gyou hou byou (Cant.) to push with the body
kyou gyou high pointed mountain
kyou gyou peaceful, harmonious
gyou high or tall
gyou spray, water, sprinkle
kei gyou ketsu kechi splendid
gyou kyuu ku kyou (Cant.) curving upwards
kyou gyou bind
gyou gou place in today's honan province
gyou coagulate; congeal; freeze
kyou gyou you frontier, border; inspect, patrol
ken kei gyou apt, clever; sycophant, flatterer
gyou kyou dawn, daybreak; clear, explicit
kei gyou lift up, hold up, support
kou gyou gou prepared meat; food
gou gyou bent and twisted; too complicated
kyou gyou insect
gyou gou gyuu ku slander; to revile; huge; big
ei you kei gyou polish
gyou jou worms
gyou gu solemn, large, grand, majestic
kyou gyou a large pipe; a farm tool
gyou turn up, lift, elevate, raise
kyou gyou buckwheat
gyou gou a flat, iron cooking-plate for cakes
kyou gyou chou nimble
kou gyou kaku gaku teach, instruct; be aroused; awake; intelligent
kou gyou kaku gaku teach, instruct; be aroused; awake; intelligent
gou gyou wild horse, mustang; wild
gyou kyou excellent horse; brave, valiant
kou gyou a fragrant plant the root is medicinal

RSS