Cojak

Japanese On Search: huchi

巿 hutsu huchi hatsu hachi revolve, make circuit, turn
hutsu huchi chop
hi hai hutsu huchi flower; small; little; lush
hutsu huchi hi curtain
hutsu huchi ribbon or cord used attach ornaments
hutsu huchi hi large rope; rope attached to bier
hatsu bachi hai hutsu huchi grass, thatch
hotsu botsu hutsu huchi hai the countenance changing
hutsu huchi hi rope
hotsu bochi hutsu huchi obstinate; disorderly; perverse
hatsu hachi hutsu huchi raincoat

RSS