Cojak

Japanese On Search: hutsu

巿 hutsu huchi hatsu hachi revolve, make circuit, turn
hutsu huchi chop
hutsu buchi hitsu bichi oppose
hutsu fluorine
hi hai hutsu huchi flower; small; little; lush
hotsu botsu hutsu huchi hai the countenance changing
hatsu bachi hai hutsu huchi grass, thatch
hutsu huchi hi large rope; rope attached to bier
hutsu huchi ribbon or cord used attach ornaments
hutsu huchi hi curtain
hutsu buchi hotsu bochi hi overgrown with grass, weedy
hutsu huchi hi rope
hotsu bochi hutsu huchi obstinate; disorderly; perverse
hatsu hachi hutsu huchi raincoat

RSS