Cojak

Japanese On Search: itsu

ichi itsu one; a, an; alone
itsu ichi number one
shitsu itsu lose; make mistake, neglect
itsu ichi writing brush, pencil; thereupon
ki itsu steam, vapor, gas
ichi itsu number one
itsu tetsu indulge in pleasures; flee
itsu gochi gotsu run swiftly
itsu chitsu (of animals) to eat grass
itsu ichi a row or file of dancers
itsu ichi tetsu dechi licentious, libertine, dissipated
tetsu itsu repeatedly, frequently
tetsu dechi itsu the declining sun in the west
itsu yttrium
yoku iki itsu ichi ditch
itsu ichi flee, escape, break loose
itsu tetsu rush forth; surpass, excel
itsu ichi atsu echi swallow
itsu ichi shutsu juchi bore with awl; bright, charming
itsu ichi flee
ichi itsu number one
itsu overflow, brim over; full
kitsu kichi itsu ichi devil
itsu etsu choke; hiccup
itsu ichi shutsu juchi comply with, obey; shun, avoid
itsu swoop
itsu measure of weight for gold
kitsu itsu ichi kichi rope
itsu ichi cloud
itsu snipe, kingfisher; Tringa species (various)

RSS